دلنوشته
43 بازدید
تاریخ ارائه : 7/3/2013 8:20:00 AM
موضوع: سایر

گرچه این نوشته نخستین یادداشت بنده در این سایت است و من نمی خواهم ناامیدانه سخن بگویم ولی نمی توانم این مسئله را پنهان سازم که جای بسی شگفتی است که جامعه فرهنگی کشور ما جایگاه شایسته ای برای پژوهشگران حوزوی تعریف نمی کند . گویی پژوهشگران حوزوی رسالت شخصی در گسترش فرهنگ دارند و باید شخصا هزینه ها را بپردازند ودولت و مجامع فرهنگی دولتی در قبال آنان از هیچگونه مسولیتی برخوردار نیستند. مع الاسف بسیاری از مراکز, حاضر به استفاده از پژوهشگران حوزوی نیستند و موانعی را بر سر راه آنان ایجاد می کنند. این وضعیت انگیزه ها را سست و دلها را نامید می سازد. صد افسوس که بعد از سی سال تحصیل و تحقیق در حوزه اکنون باید برای تامین هزینه های ابتدایی زندگی به مشاغل ساده رشک برد و از گذشته خویش پشیمان گشت.